ectrt
รายงาน
Free Counter
 
a
        * g"ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาชิกทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา"   g  
 
   
   
   
   
กิจกรรมสมาคม ฯ 2549-2555
กิจกรรมสมาคมฯ 2549-2555
s สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2551
g สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออก
s สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือตอนบน
s สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือล่าง
d สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
a สมาคมฯ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคกลาง
w สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
g สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
e สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมมนา เรื่อง วิทยุชุมชนสื่อภาคประชาชนกับความมั่นคง
ของชาติ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์
 
   
กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นที่ 3
กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่4
กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่5
w กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่6  
h กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่7
k โครงการอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่8
k โครงการอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่9
f กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่10
j กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่11
k กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่12
ง กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทย
ุรุ่นท ี่13

 

 
กิจกรรมที่เราร่วมสร้าง สามัคคี ปรองดอง สร้างชาต
ect โครงการรณรงค์เผยแพร่และการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 ผ่านสื่อวิทยุ
ชุมชุน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 โรงแรม ที.เค พาเลช
กรุงเทพ ฯ
คลิกที่นี่เพื่อดูประมวลภาพ ก
------------ ----------------------------------------------  
กกต โครงการรณรงค์เผยแพร่และการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 ผ่านสื่อวิทยุ
ชุมชุน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 โรงแรม ที.เค พาเลช
กรุงเทพ ฯ
คลิกที่นี่เพื่อดูประมวลภาพก
------------ ----------------------------------------------
a วันที่ 4 มีนาคม 2551 สมาคม ฯ รับโล่เกียรติยศ
จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
------------- --------------------------------------------------------
เข้าร่วมอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนรุ่นที่ 1 ปี 2555
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดย กกต. กลาง
ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2555
--------------- --------------------------------------------------------

เข้าร่วมอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดย กกต. จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอนแก่น